Bli med på jubileum for 8-timersdagen!

2. mai kl. 17 foran Stortinget og kl.18 på Jaeger, Grensen 9, Oslo
Arrangert av: LO i Oslo, Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo og Kvinner på tvers

8-timersdagen 100 år: Krev 6 timers-dagen nå!

Det er en markering av at det er 100 år siden arbeidsfolk tok 8-timersdagen, og reiser kampen for 6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon.

Ved Stortinget kl. 17
Appeller ved
Iren Mari Luther, Fagforbundet
Ingunn Strand Johansen, Fellesorganisasjonen, FO, Akershus
Marianne Krogh, Kvinner på tvers
Jon Thomas Suhr, Handel & Kontor Oslo og Akershus

På Jaeger i Grensen 9 kl. 18:
Historiker Harald Berntsen forteller om kampen for 8-timersdagen, om hva som skjedde i 1918 og spesielt om 2. mai det året. Det hele avsluttes med appell fra Lone Lunemann Jørgensen, leder av NTL-ung
Les mer
Les mer om hva som skjedde 2. mai for 100 år sida

Invitasjon til sekstimars-dugnad

Dette innlegget sto litt forkorta i Dagens Nyheter 8.9 2017. Det er ein kommentar til eit intervju med Rasmus Hansson frå MDG som sto 2.9, og som er referert nedanfor her. 

I DN 2.9. leverer Rasmus Hansson (MDG) mange strålande argument for å redusera arbeidstida til 30 timar, dette er noko partiet gjerne vil fremja i ein forhandlingssituasjon: «…  mer fritid fremfor økt kjøpekraft», «flere med i arbeidslivet» – jorda tåler ikkje ein grenselaus økonomisk vekst.

Hansson utfordrar Arbeidarpartiet. Sørgjeleg at Ap-representanten Wickholm meiner debatten om sekstimarsdagen er ei «avsporing fra de viktigste spørsmålene». Historia vil visa kven som står for avsporinga.

Heldigvis finst det andre gode krefter. Fagforbundet, det største og mest kvinnerike forbundet i LO, har oppskrifta: ein halvtimes forkorting av normalarbeidsdagen i tre tariffoppgjer. Andre LO-forbund er med. Av partia som stiller til stortingsval har både Raudt og SV sekstimarsdagen høgt oppe på sine program.

Vi håpar MDG vil sjå nærare etter kven fleire som kan bli med på sekstimars-dugnaden, og gir nokre gode råd med på vegen:

  • Gå ikkje åleine! Sats på samarbeid med dei beste kreftene i kvinnerørsla, fagrørsla og i andre parti!
  • Gløym den fleksibiliteten arbeidsgivarane ønskar seg for å kunne utnytta arbeidskrafta til alle tider på døgnet!
  • Lytt til kva røynde kvinneaktivistar og fagforeiningsfolk har å seia om kva normalarbeidsdagen betyr!
  • Arbeidstidskommisjon? Drøft med potensielle samarbeidspartnarar om det er ein snarveg eller ein omveg!
  • Gløym ikkje sekstimarsdagen når valkampen er over!

Magnhild Folkvord,

Aksjonskomiteen for sekstimarsdagen

Sekstimarsdagen etter LO-kongressen 2017: Den neste store velferdsreforma

9 juni 2017

Bilde av ny leder i LO, Hans-Cristian Gabrielsen. Foto: Sandra Skillingsås

Gratulerer, alle gode krefter som før og under LO-kongressen har gjort ein langvarig og tolmodig innsats – med diskusjonar, store og små møte og konferansar – for å få sekstimarsdagen lengst mogleg opp på fagrørsla sin dagsorden!

For vel 30 år sia foreslo eit utval nedsett av Arbeiderpartiet sitt kvinnesekretariat «Arbeide for gradvis innføring av 6-timers dagen i løpet av 1980 – 1990 åra» som eitt av fleire tiltak for å sikra kvinner betre pensjonsvilkår.

I år opnar LO-kongressen sitt vedtak for vidare arbeid for at sekstimarsdagen skal bli realitet i overskueleg framtid, med ei målsetting om at arbeidstidsforkortingar skal kunna gi eit meir inkluderande og likestilt arbeidsliv med fleire heile stillingar.

Ein plan

Det skal utarbeidast ein plan for arbeidstidsforkorting, basert på erfaringar som er gjort med forsøk både nasjonalt og internasjonalt. Vedtaket inneheld ingen tidsplan, men det skulle ikkje vera noko i vegen for å starta planarbeidet raskt. Skal ein følgja opp den tidsplanen som fleire, mellom andre Fagforbundet sin leiar Mette Nord, har skissert tidlegare, bør den første halvtimen takast alt i tariffoppgjeret i 2018 – det er ikkje lenge til. Vi går ut frå at LO-leiinga/LO-sekretariatet har dei fullmakter som trengst for å komma raskt i gang, og at klubbar og fagforeiningar vil følgja opp med å krevja ein halvtimes forkorting av arbeidsdagen når tariffkrava skal vedtakast utover hausten.

Positive forsøk

Planen skal byggja på erfaringar som er gjort med norske og internasjonale forsøk. Alle dei forsøka som er kjende – både norske og svenske – er eintydig positive. Overalt har både arbeidstakarar og arbeidsgivarar vore svært godt nøgde. Forsøk er gjort med både dagarbeid og skiftarbeid. Arbeidsplassar med døgnkontinuerleg skift- og turnusarbeid er dårlegast dekt av forsøk, der kan det vera viktig å komma raskt i gang med å vurdera kva som trengst av særleg tilpassing for å få best mogeleg nytte av ein forkorta normalarbeidsdag.

Normalarbeidsdag

Vedtaket understrekar at den fleksbiliteten som lov og teknologi kan gi rom for, ikkje må føra til auka press og uklart skilje mellom arbeidstid og fritid. I forlenginga av dette ser vi det som naturleg å understreka at arbeidstidsforkortinga må ha ein seks timars normalarbeidsdag som mål. For det store fleirtalet som arbeider dagtid må seks timar fem dagar i veka bli det normale, medan ein – slik som no – avtalar særordningar der arbeidet krev det.

Auka fritid

Vedtaket slår fast at kor raskt og omfattande reduksjonar kan skje, heng saman med kor mykje av den økonomiske veksten som skal takast ut i investeringar, kjøpekraftforbetringar eller andre velferdsgode. Ein stor del av dei fagorganiserte har alt så god kjøpekraft at det vil vera bra for både kloden og klimaet om ein del av veksten blir veksla inn i auka fritid istadenfor i meir pengar til å auka det materielle forbruket. Det kan gjerast på same tid som dei lågast lønte får auka si kjøpekraft.

Når det gjeld «andre velferdsgoder», minner vi om at Jan Davidsen, tidlegare leiar for Fagforbundet, alt i 2008 uttalte at sekstimarsdagen må bli den neste store velferdsreforma.

I 2018 vil det vera tid for å feira åttetimarsdagen sitt 100-årsjubileum. Kva kan vera ein betre start på jubileumsfeiringa enn å ta den første av dei tre halvtimane på veg mot sekstimarsdagen?

Aksjonskomiteen for sekstimersdagen

Svært positivt om sekstimersdagen fra Erna Hagensen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund!

5 mai 2017

Erna Hagensen. Foto: Jarle Vines

LO-kongressen 2017 starter 8. mai. En av de viktige sakene blir sekstimersdagen, som Erna Hagensen hadde et innlegg om i Klassekampen 5. mai. Det var et svar på et spørsmål fra Magnhild Folkvord i Aksjonskomiteen for sekstimersdagen 4. mai, som igjen hadde utgangspunkt i et intervju med Mette Nord i VG 1. mai.

For alle som synes sekstimersdagen er en god idé, er innleggene svært positiv lesing. Vi har lagt dem ut her. Først Erna Hagensen, deretter Magnhild Folkvord og til slutt Mette Nord.

Erna Hagensen, leder av Norsk Arbeidsmandsforbund: Svar til Folkvord

Magnhild Folkvord ber i gårsdagens avis om en presisering av mine kommentarer til Fagforbundets utspill om sekstimersdag. For å presisere: jeg er i utgangspunktet positiv til å vurdere å innføre sekstimersdag, innenfor de bransjer der dette er ønskelig. Samtidig vil jeg understreke at dette er et spørsmål som må løftes inn i hovedoppgjørene, slik Fagforbundet har antydet.

Norsk Arbeidsmandsforbund har hatt dette som et krav innenfor renholdsbransjen ved flere tidligere tariffoppgjør. Vi har gjennomført sekstimersdag på enkelte bedrifter, blant annet innenfor bergindustrien, med positive resultater. Dette mener vi kan være et godt tiltak for å få ned sykefravær, stor turnover og tidlig uførhet.

I utgangspunktet mener jeg sekstimersdag vil være bra spesielt for helse, miljø og sikkerhet i de tunge yrkene. Resultater fra forsøk i Norge og Sverige har også vist økt produktivitet, mer tid til familie og bedre trivsel blant ansatte. Dette er resultater som jeg mener det er viktig å se nærmere på i årene som kommer.

Hver enkelt bransje hos oss må vurderes for seg. Innenfor anleggssektoren er det forhold som man må se nærmere på. Mange i anleggssektoren har i dag også innarbeidet flere dager med fri, som også har gitt redusert arbeidstid totalt sett. Videre går det også an å se på innarbeidings- og rotasjonsordninger med sekstimers normalarbeidsdag som basis. Noe som også vil kunne bidra til økt produksjon for eksempel i tunnelarbeid. Jeg mener derfor at selv om de bor borte på anlegg, behøver ikke det være noe hinder for å få sekstimers normalarbeidsdag.

Vi har i dag ikke god nok oversikt over hvordan akkordbestemmelsene vil gjøre utslag ved innføring av slike ordninger, og selv med full lønnskompensasjon kan det være elementer i tariffavtalene i flere bransjer som kan få konsekvenser vi ikke har god nok oversikt over i dag.

erna.hagensen@arb-mand.no, Klassekampen 5. mai 2017

Magnhild Folkvord. Foto: Gudmund Dalsbø

Her er spørsmålet fra Magnhild Folkvord, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen, 4. mai 2017:

VGnett hadde 1. mai ein artikkel om sekstimarsdagen og LO-kongressen, med hovudvekt på Fagforbundet sitt ønske om forpliktande vedtak om gjennomføring av sekstimarsdagen i kommande tariffoppgjer. Fleire forbundsleiarar kom til orde. Særleg interessant er det at Erna Hagensen, forbundsleiar i Arbeidsmandsforbundet, også uttalte seg positivt om sekstimarsdagen. Ho nemnde spesielt at sekstimarsdagen vil vera veldidg bra for dei som arbeider innan reinhald.

Det er heilt i samsvar dei erfaringane som vart gjort ved forsøk med sekstimarsdag for kommunalt tilsette reinhaldarar i Trondheim i 2007-2008. Men kanskje er Hagensen feilsitert eller misforstått når det står at ho trur sekstimarsdagen ikkje vil fungera så godt innan anleggssektoren, der mange bur på brakke. Underforstått: lengre helg kan vera meir interessant enn kortare dag.

Det treng ikkje vera eit argument mot arbeidstidsforkorting. Også i dag er det grupper av langpendlarar, både i Nordsjøen og på fastlandet, som har unntak frå hovudregelen om 7,5 timars dagleg arbeidstid. Det same må gjelda med sekstimarsdag. Det vil vera underleg om ikkje også anleggsarbeidarane vil vera interesserte i å redusera arbeidsveka frå 37,5 timar til 30 timar.

Det ville vera fint for den vidare diskusjonen om Erna Hagensen kunne avklara om kva som kan vera feilsitat og/eller misforståing i dette. Dersom Fagforbundet, NTL og Fellesorganisasjonen, til no dei tydelegaste forkjemparane for sekstimarsdagen i LO, kan venta støtte frå Arbeidsmandsforbundet, vil svært nær – om ikkje over – halvparten av LO-medlemmene stå bak kravet om ei stegvis innføring av sekstimarsdagen i løpet av tre tariffoppgjer. Magnhild Folkvord, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen
Magnhild Folkvord, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen

Mette Nord. Foto: Trond Isaksen

Mette Nord, leder i Fagforbundet: «Ber LO-kongressen ta steg mot sekstimersdagen»

Her er utgangspunktet for de to innleggene over, Mette Nord, leder i Fagforbundet, i VG 1. mai 2017.05.05 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeidsliv/ber-lo-kongressen-ta-steg-mot-sekstimersdagen/a/23985529/

Spørsmål og svar; til Mette Nord om sekstimersdagen på LO-kongressen

21 januar 2017

Aksjonskomiteen for sekstimersdagen har spørsmål til Mette Nord     Foto: GAD

Til Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet

Normalarbeidsdagen har siden 1987 vært på 7,5 timer. Mange har forventninger om at sekstimersdagen kan gjennomføres via tariffoppgjørene, slik du sa det i VG 18. november 2015: «Målet er å få til sekstimers dag i løpet av 2020-2022. Vi er overbevist om at det er riktig veien å gå for Norge.» Med å ta en halvtime i hvert av de tre neste tariffoppgjøra – 2018, 2020 og 2022 kan sekstimersdagen bli en realitet. Dette har du jo argumentert for mange ganger siden, i aviser og på møter.

Vil du, Mette Nord, leder for det største forbundet i LO, med 355 000 medlemmer, stille forslag på LO-kongressen om at dette skal gjennomføres? Kravet har støtte fra de store årlige konferansene med fagforeningsfolk fra privat og offentlig sektor, Trondheimskonferansen og Rogalandskonferansen, som har gjort slike vedtak, og sjølsagt er det mange vedtak i ditt eget forbund.

Vi stiller spørsmålet om dette nå før LO-kongressen, fordi vi er så mange som tror du og Fagforbundet kommer til å gjøre det, dermed kan andre komme til å forholde seg passive. Men dersom du og forbundet ikke vil stille det konkrete forslaget om de tre halve timene i tre tariffoppgjør, så burde du si ifra, slik at andre forstår at de må aktivisere seg.

Gerd Inger Polden,

Aud O. Eiken,

Berit Ch. Nielsen,

Jorun Gulbrandsen

Ikke alt i en jafs. Sekstimersdag. Svar fra Mette Nord, leder i Fagforbundet

Foto Trond Isaksen

Mette Nord svarer  i Klassekampen Meninger 21. januar 2017.

Klassekampen 18. januar får Fagforbundet støtte for forslaget sitt om reduksjon av arbeidstida. Vi mener at vi framover må ta ut deler av velferdsveksten på en annen måte enn i rent forbruk. En løsning kan være at vi jobber mindre. Da kan flere få jobb og hele stillinger. Det kan også bidra til at flere klarer å stå i jobb til pensjonsalder- framfor å havne ufrivillig
utenfor.

Til vårens LO-kongress har Fagforbundet sendt inn flere forslag som handler om hvordan vi skal organisere oss for å møte framtida. Forslaget om å redusere arbeidstida er et av mange gode forslag. Vi foreslår blant annet «Når det gjelder arbeidstidsreformer og arbeidstid, for eksempel 6-timers dag, vil LO legge en plan for hvordan slike reformer kan innføres. Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer LO har fra nasjonale og internasjonale
forsøk».

En arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon er en reform som setter livskvalitet foran forbrukervekst. En arbeidstidsreduksjon vil være solidarisk og bidra til at flere som i dag står utenfor arbeidslivet vil kunne få en mulighet til å bidra.

En annen utfordring mange i dag sliter med er muligheten for full stilling. En arbeidstidsreduksjon kan være et av tiltakene for flere hele stillinger.

For å nå målet om sekstimers-dag, så kan vi ikke ta alt i et jafs. Det bør skje over tid. Vi som arbeidstakere må være med på spleiselaget. Fagforbundet mener en arbeidstidsreduksjon må gjelde både privat og offentlig sektor.

En slik reform må være fundamentert i lovverket, og ikke kun skje gjennom tarifforhandlingene i offentlig sektor. Dette er en utfordring som kan finne sin løsning gjennom et godt trepartssamarbeid, og må være forankret i frontfaget. Første steg på veien er uansett at et flertall av delegatene på LO-kongressen mener at det er riktig vei å gå.

Mette Nord

leder i Fagforbundet

mette.nord@fagforbundet.no