Svært positivt om sekstimersdagen fra Erna Hagensen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund!

5 mai 2017

Erna Hagensen. Foto: Jarle Vines

LO-kongressen 2017 starter 8. mai. En av de viktige sakene blir sekstimersdagen, som Erna Hagensen hadde et innlegg om i Klassekampen 5. mai. Det var et svar på et spørsmål fra Magnhild Folkvord i Aksjonskomiteen for sekstimersdagen 4. mai, som igjen hadde utgangspunkt i et intervju med Mette Nord i VG 1. mai.

For alle som synes sekstimersdagen er en god idé, er innleggene svært positiv lesing. Vi har lagt dem ut her. Først Erna Hagensen, deretter Magnhild Folkvord og til slutt Mette Nord.

Erna Hagensen, leder av Norsk Arbeidsmandsforbund: Svar til Folkvord

Magnhild Folkvord ber i gårsdagens avis om en presisering av mine kommentarer til Fagforbundets utspill om sekstimersdag. For å presisere: jeg er i utgangspunktet positiv til å vurdere å innføre sekstimersdag, innenfor de bransjer der dette er ønskelig. Samtidig vil jeg understreke at dette er et spørsmål som må løftes inn i hovedoppgjørene, slik Fagforbundet har antydet.

Norsk Arbeidsmandsforbund har hatt dette som et krav innenfor renholdsbransjen ved flere tidligere tariffoppgjør. Vi har gjennomført sekstimersdag på enkelte bedrifter, blant annet innenfor bergindustrien, med positive resultater. Dette mener vi kan være et godt tiltak for å få ned sykefravær, stor turnover og tidlig uførhet.

I utgangspunktet mener jeg sekstimersdag vil være bra spesielt for helse, miljø og sikkerhet i de tunge yrkene. Resultater fra forsøk i Norge og Sverige har også vist økt produktivitet, mer tid til familie og bedre trivsel blant ansatte. Dette er resultater som jeg mener det er viktig å se nærmere på i årene som kommer.

Hver enkelt bransje hos oss må vurderes for seg. Innenfor anleggssektoren er det forhold som man må se nærmere på. Mange i anleggssektoren har i dag også innarbeidet flere dager med fri, som også har gitt redusert arbeidstid totalt sett. Videre går det også an å se på innarbeidings- og rotasjonsordninger med sekstimers normalarbeidsdag som basis. Noe som også vil kunne bidra til økt produksjon for eksempel i tunnelarbeid. Jeg mener derfor at selv om de bor borte på anlegg, behøver ikke det være noe hinder for å få sekstimers normalarbeidsdag.

Vi har i dag ikke god nok oversikt over hvordan akkordbestemmelsene vil gjøre utslag ved innføring av slike ordninger, og selv med full lønnskompensasjon kan det være elementer i tariffavtalene i flere bransjer som kan få konsekvenser vi ikke har god nok oversikt over i dag.

erna.hagensen@arb-mand.no, Klassekampen 5. mai 2017

Magnhild Folkvord. Foto: Gudmund Dalsbø

Her er spørsmålet fra Magnhild Folkvord, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen, 4. mai 2017:

VGnett hadde 1. mai ein artikkel om sekstimarsdagen og LO-kongressen, med hovudvekt på Fagforbundet sitt ønske om forpliktande vedtak om gjennomføring av sekstimarsdagen i kommande tariffoppgjer. Fleire forbundsleiarar kom til orde. Særleg interessant er det at Erna Hagensen, forbundsleiar i Arbeidsmandsforbundet, også uttalte seg positivt om sekstimarsdagen. Ho nemnde spesielt at sekstimarsdagen vil vera veldidg bra for dei som arbeider innan reinhald.

Det er heilt i samsvar dei erfaringane som vart gjort ved forsøk med sekstimarsdag for kommunalt tilsette reinhaldarar i Trondheim i 2007-2008. Men kanskje er Hagensen feilsitert eller misforstått når det står at ho trur sekstimarsdagen ikkje vil fungera så godt innan anleggssektoren, der mange bur på brakke. Underforstått: lengre helg kan vera meir interessant enn kortare dag.

Det treng ikkje vera eit argument mot arbeidstidsforkorting. Også i dag er det grupper av langpendlarar, både i Nordsjøen og på fastlandet, som har unntak frå hovudregelen om 7,5 timars dagleg arbeidstid. Det same må gjelda med sekstimarsdag. Det vil vera underleg om ikkje også anleggsarbeidarane vil vera interesserte i å redusera arbeidsveka frå 37,5 timar til 30 timar.

Det ville vera fint for den vidare diskusjonen om Erna Hagensen kunne avklara om kva som kan vera feilsitat og/eller misforståing i dette. Dersom Fagforbundet, NTL og Fellesorganisasjonen, til no dei tydelegaste forkjemparane for sekstimarsdagen i LO, kan venta støtte frå Arbeidsmandsforbundet, vil svært nær – om ikkje over – halvparten av LO-medlemmene stå bak kravet om ei stegvis innføring av sekstimarsdagen i løpet av tre tariffoppgjer. Magnhild Folkvord, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen
Magnhild Folkvord, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen

Mette Nord. Foto: Trond Isaksen

Mette Nord, leder i Fagforbundet: «Ber LO-kongressen ta steg mot sekstimersdagen»

Her er utgangspunktet for de to innleggene over, Mette Nord, leder i Fagforbundet, i VG 1. mai 2017.05.05 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeidsliv/ber-lo-kongressen-ta-steg-mot-sekstimersdagen/a/23985529/

Spørsmål og svar; til Mette Nord om sekstimersdagen på LO-kongressen

21 januar 2017

Aksjonskomiteen for sekstimersdagen har spørsmål til Mette Nord     Foto: GAD

Til Mette Nord, forbundsleder i Fagforbundet

Normalarbeidsdagen har siden 1987 vært på 7,5 timer. Mange har forventninger om at sekstimersdagen kan gjennomføres via tariffoppgjørene, slik du sa det i VG 18. november 2015: «Målet er å få til sekstimers dag i løpet av 2020-2022. Vi er overbevist om at det er riktig veien å gå for Norge.» Med å ta en halvtime i hvert av de tre neste tariffoppgjøra – 2018, 2020 og 2022 kan sekstimersdagen bli en realitet. Dette har du jo argumentert for mange ganger siden, i aviser og på møter.

Vil du, Mette Nord, leder for det største forbundet i LO, med 355 000 medlemmer, stille forslag på LO-kongressen om at dette skal gjennomføres? Kravet har støtte fra de store årlige konferansene med fagforeningsfolk fra privat og offentlig sektor, Trondheimskonferansen og Rogalandskonferansen, som har gjort slike vedtak, og sjølsagt er det mange vedtak i ditt eget forbund.

Vi stiller spørsmålet om dette nå før LO-kongressen, fordi vi er så mange som tror du og Fagforbundet kommer til å gjøre det, dermed kan andre komme til å forholde seg passive. Men dersom du og forbundet ikke vil stille det konkrete forslaget om de tre halve timene i tre tariffoppgjør, så burde du si ifra, slik at andre forstår at de må aktivisere seg.

Gerd Inger Polden,

Aud O. Eiken,

Berit Ch. Nielsen,

Jorun Gulbrandsen

Ikke alt i en jafs. Sekstimersdag. Svar fra Mette Nord, leder i Fagforbundet

Foto Trond Isaksen

Mette Nord svarer  i Klassekampen Meninger 21. januar 2017.

Klassekampen 18. januar får Fagforbundet støtte for forslaget sitt om reduksjon av arbeidstida. Vi mener at vi framover må ta ut deler av velferdsveksten på en annen måte enn i rent forbruk. En løsning kan være at vi jobber mindre. Da kan flere få jobb og hele stillinger. Det kan også bidra til at flere klarer å stå i jobb til pensjonsalder- framfor å havne ufrivillig
utenfor.

Til vårens LO-kongress har Fagforbundet sendt inn flere forslag som handler om hvordan vi skal organisere oss for å møte framtida. Forslaget om å redusere arbeidstida er et av mange gode forslag. Vi foreslår blant annet «Når det gjelder arbeidstidsreformer og arbeidstid, for eksempel 6-timers dag, vil LO legge en plan for hvordan slike reformer kan innføres. Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer LO har fra nasjonale og internasjonale
forsøk».

En arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon er en reform som setter livskvalitet foran forbrukervekst. En arbeidstidsreduksjon vil være solidarisk og bidra til at flere som i dag står utenfor arbeidslivet vil kunne få en mulighet til å bidra.

En annen utfordring mange i dag sliter med er muligheten for full stilling. En arbeidstidsreduksjon kan være et av tiltakene for flere hele stillinger.

For å nå målet om sekstimers-dag, så kan vi ikke ta alt i et jafs. Det bør skje over tid. Vi som arbeidstakere må være med på spleiselaget. Fagforbundet mener en arbeidstidsreduksjon må gjelde både privat og offentlig sektor.

En slik reform må være fundamentert i lovverket, og ikke kun skje gjennom tarifforhandlingene i offentlig sektor. Dette er en utfordring som kan finne sin løsning gjennom et godt trepartssamarbeid, og må være forankret i frontfaget. Første steg på veien er uansett at et flertall av delegatene på LO-kongressen mener at det er riktig vei å gå.

Mette Nord

leder i Fagforbundet

mette.nord@fagforbundet.no

 

«Vi trenger en arbeidslivsreform!»

29 oktober 2016

Innledere om sekstimersdagen på Rogalandskonferansen: Jorun Gulbrandsen fra Kvinner på tvers og Aksjonskomiteen for sekstimeresdagen,  Mette Nord, leder i Fagforbundet, Stine Westrum, Kvinner på tvers og Kåre Pedersen, hovedtillitsvalgt på Tine Heimdal. Tine Heimdal har hatt seks timers normalarbeidsdag i flere år. Foto: Maria Wattne

Dette uttalte Rogalandskonferansen 2016 som ble holdt i Sandnes 21. – 23. oktober. De sa også: «LO må gå inn for en reduksjon med en halvtime om gangen i tariffoppgjørene inntil 6 timers dag er nådd».

I Sandnes var det 140 fagforeningsfolk, medlemmer og tillitsvalgte, fra mange foreninger og forbund. Vedtaket om sekstimersdagen er viktig. Det peker framover mot LO-kongressen i mai 2017. Utdrag fra uttalelsen:

Vi trenger en arbeidslivsreform! Normalarbeidsdagen må opprettholdes som ramme for organisering av arbeidslivet. En arbeidstidsreform med mål om redusering av arbeidstiden, der en andel av verdiskapningen tas ut i form av mer fritid, vil være en viktig sosial reform. Redusert arbeidstid vil bidra til at flere kommer i arbeid gjennom deling av arbeidet og et mer inkluderende arbeidsliv. Tidsklemme og dobbeltarbeid fører til at mange må velge deltid framfor heltid. Kortere arbeidstid vil bidra til at flere kan jobbe heltid, noe som vil bidra til økt likestilling og bedre pensjonsopptjening. Redusert arbeidstid må bli en kollektivt gode og må tariffestes. Lavlønte må få økt kjøpekraft og ingen skal gå ned i lønn. LO må gå inn for en reduksjon med en halvtime om gangen i tariffoppgjørene inntil 6 timers dag er nådd.

Konferansen tok opp flere saker, her er hele uttalelsen: http://rogaland.fagforbundet.no/?article_id=139109

Krever at sekstimersdagen må opp på LO-kongressen i 2017!

21 juni 2016

Ellen Dalen, leder av NTL ved Universitetet i Oslo

Seks timers normalarbeidsdag innen 2022!

Årsmøtet i NTL ved Universitetet i Oslo er glad for at stadig flere ledere i LO-forbund går inn for kortere normalarbeidsdag. Det er strålende at NTLs leder Jon Leirvaag har støtta utspillet fra Fagforbundets leder Mette Nord om at det er tid for å sette sekstimersdagen høyt på dagsordenen.

I NTLs program heter det: «NTL vil jobbe for en nedsettelse av arbeidstiden tilsvarende 6-timersdagen.»

Årsmøtet støtter dette. Det er nå på tide å være konkret. NTL ved UiO oppfordrer derfor NTL sentralt til å fremme og støtte forslag til LO-kongressen i 2017 om innføring av sekstimersdagen ved at hovedkravet ved de kommende tariffoppgjøra blir at normalarbeidsdagen reduseres med en halv time per oppgjør.

Vi mener at kortere normalarbeidsdag på en god måte bidrar til å løse mange problemer i arbeidslivet. Med sekstimersdagen vil mange flere kunne jobbe heiltid og tjene opp full pensjon. Flere vil kunne stå lenger i arbeidslivet, og vi vil komme et langt skritt videre i kampen for full likestilling mellom menn og kvinner.

LO må derfor prioritere kravet om en halv time kortere daglig arbeidstid ved tariffoppgjøret i 2018, og så ytterligere halvtimer i 2020 og 2022. Vedtatt på årsmøte 16. mars 2016.

Tariffoppgjøret i industrien: Baklengs inn i framtida?

7 april 2016

Glade arbeidere med sekstimersdag på Tine Heimdal, Trondheim   Foto: JG

«På grunn av den fortsatte og økede arbeidsledighet og nye bedriftsinnskrenkninger vil representantskapet, idet det understreker kongressens beslutninger av 1931, uttale at bak kongressens beslutninger om 6 timers dag og skift står i dag den samlede norske fagbevegelse.» Dette er ikkje science fiction. Det er dessverre heller ikkje eit vedtak frå det siste representantskapsmøtet i LO, eller ein LO-kommentar til det resultatet som Fellesforbundet så langt har komme til i tariff-forhandlingane i 2016.

Sitatet ovanfor er del av ei fråsegn frå representantskapet i LO i slutten av april 1934. Den same fråsegna understreka at i alle verksemder der spørsmålet om innskrenkingar kunne komma opp, «må fagorganisasjonen sette spørmålet om forkortelse av arbeidstiden til 6 timers dag som det viktigste krav der i noen grad kan bøte på den voksende arbeidsledighet».

Den sekstimarsdagen LO gjekk inn for på 1930-talet er enno ikkje gjennomført. Men argumenta for ei slik arbeidstidsforkorting har blitt berre fleire: produktiviteten har auka, fleire foreldrer – både menn og kvinner – opplever at døgnet ikkje strekk til dersom begge skal ha full jobb og tid til heim og ungar, for ikkje å snakka om dei som er åleine om ansvaret for både jobben, inntekta og den daglege omsorgen for ungane. Og sekstimarsdag kan også i dag vera ein metode for å dela på arbeid der det er aktuelt.

Arbeidsgivarane pressar hardt på for å svekkja eller helst oppheva normalarbeidsdagen, slik at arbeidstakarane kan brukast til alle tider på døgnet med minst mogeleg tillegg for overtid og/eller ubekvem arbeidstid.

Kva skjer så når Fellesforbundet er først ute i eit forbundsvist oppgjer? Eit resultat så langt er at grensene for normalarbeidsdagen står i fare for å bli utvida frå  0600-1700 til 0600-1900 måndag til fredag og frå 0800-1200 på laurdagar til 0800-1800. Rett nok er dette ikkje vedteke enno, og det er eit vilkår at det skal vera semje om det lokalt.

Skal det lykkast å nå målet om ein kortare normalarbeidsdag, er det viktig å forsvara rammene for normalarbeidsdagen. Elles kan resultatet bli full rett til å arbeida seks timar i døgnet utan nokon garanti for at det gir ei lønn å leva av.

Magnhild Folkvord,

Aksjonsgruppa for sekstimarsdagen.

mafolkvo@online.no