Svært positivt om sekstimersdagen fra Erna Hagensen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund!

5 mai 2017

Erna Hagensen. Foto: Jarle Vines

LO-kongressen 2017 starter 8. mai. En av de viktige sakene blir sekstimersdagen, som Erna Hagensen hadde et innlegg om i Klassekampen 5. mai. Det var et svar på et spørsmål fra Magnhild Folkvord i Aksjonskomiteen for sekstimersdagen 4. mai, som igjen hadde utgangspunkt i et intervju med Mette Nord i VG 1. mai.

For alle som synes sekstimersdagen er en god idé, er innleggene svært positiv lesing. Vi har lagt dem ut her. Først Erna Hagensen, deretter Magnhild Folkvord og til slutt Mette Nord.

Erna Hagensen, leder av Norsk Arbeidsmandsforbund: Svar til Folkvord

Magnhild Folkvord ber i gårsdagens avis om en presisering av mine kommentarer til Fagforbundets utspill om sekstimersdag. For å presisere: jeg er i utgangspunktet positiv til å vurdere å innføre sekstimersdag, innenfor de bransjer der dette er ønskelig. Samtidig vil jeg understreke at dette er et spørsmål som må løftes inn i hovedoppgjørene, slik Fagforbundet har antydet.

Norsk Arbeidsmandsforbund har hatt dette som et krav innenfor renholdsbransjen ved flere tidligere tariffoppgjør. Vi har gjennomført sekstimersdag på enkelte bedrifter, blant annet innenfor bergindustrien, med positive resultater. Dette mener vi kan være et godt tiltak for å få ned sykefravær, stor turnover og tidlig uførhet.

I utgangspunktet mener jeg sekstimersdag vil være bra spesielt for helse, miljø og sikkerhet i de tunge yrkene. Resultater fra forsøk i Norge og Sverige har også vist økt produktivitet, mer tid til familie og bedre trivsel blant ansatte. Dette er resultater som jeg mener det er viktig å se nærmere på i årene som kommer.

Hver enkelt bransje hos oss må vurderes for seg. Innenfor anleggssektoren er det forhold som man må se nærmere på. Mange i anleggssektoren har i dag også innarbeidet flere dager med fri, som også har gitt redusert arbeidstid totalt sett. Videre går det også an å se på innarbeidings- og rotasjonsordninger med sekstimers normalarbeidsdag som basis. Noe som også vil kunne bidra til økt produksjon for eksempel i tunnelarbeid. Jeg mener derfor at selv om de bor borte på anlegg, behøver ikke det være noe hinder for å få sekstimers normalarbeidsdag.

Vi har i dag ikke god nok oversikt over hvordan akkordbestemmelsene vil gjøre utslag ved innføring av slike ordninger, og selv med full lønnskompensasjon kan det være elementer i tariffavtalene i flere bransjer som kan få konsekvenser vi ikke har god nok oversikt over i dag.

erna.hagensen@arb-mand.no, Klassekampen 5. mai 2017

Magnhild Folkvord. Foto: Gudmund Dalsbø

Her er spørsmålet fra Magnhild Folkvord, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen, 4. mai 2017:

VGnett hadde 1. mai ein artikkel om sekstimarsdagen og LO-kongressen, med hovudvekt på Fagforbundet sitt ønske om forpliktande vedtak om gjennomføring av sekstimarsdagen i kommande tariffoppgjer. Fleire forbundsleiarar kom til orde. Særleg interessant er det at Erna Hagensen, forbundsleiar i Arbeidsmandsforbundet, også uttalte seg positivt om sekstimarsdagen. Ho nemnde spesielt at sekstimarsdagen vil vera veldidg bra for dei som arbeider innan reinhald.

Det er heilt i samsvar dei erfaringane som vart gjort ved forsøk med sekstimarsdag for kommunalt tilsette reinhaldarar i Trondheim i 2007-2008. Men kanskje er Hagensen feilsitert eller misforstått når det står at ho trur sekstimarsdagen ikkje vil fungera så godt innan anleggssektoren, der mange bur på brakke. Underforstått: lengre helg kan vera meir interessant enn kortare dag.

Det treng ikkje vera eit argument mot arbeidstidsforkorting. Også i dag er det grupper av langpendlarar, både i Nordsjøen og på fastlandet, som har unntak frå hovudregelen om 7,5 timars dagleg arbeidstid. Det same må gjelda med sekstimarsdag. Det vil vera underleg om ikkje også anleggsarbeidarane vil vera interesserte i å redusera arbeidsveka frå 37,5 timar til 30 timar.

Det ville vera fint for den vidare diskusjonen om Erna Hagensen kunne avklara om kva som kan vera feilsitat og/eller misforståing i dette. Dersom Fagforbundet, NTL og Fellesorganisasjonen, til no dei tydelegaste forkjemparane for sekstimarsdagen i LO, kan venta støtte frå Arbeidsmandsforbundet, vil svært nær – om ikkje over – halvparten av LO-medlemmene stå bak kravet om ei stegvis innføring av sekstimarsdagen i løpet av tre tariffoppgjer. Magnhild Folkvord, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen
Magnhild Folkvord, Aksjonskomiteen for sekstimersdagen

Mette Nord. Foto: Trond Isaksen

Mette Nord, leder i Fagforbundet: «Ber LO-kongressen ta steg mot sekstimersdagen»

Her er utgangspunktet for de to innleggene over, Mette Nord, leder i Fagforbundet, i VG 1. mai 2017.05.05 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/arbeidsliv/ber-lo-kongressen-ta-steg-mot-sekstimersdagen/a/23985529/