Appell fra Iren Mari Luther, Fagforbundet

  1. mai 2018 utenfor Stortinget, markering av 100-årsjubileet for 8-timersdagen arrangert av LO Oslo, Fagforbundet Helse, sosial og velferd, Oslo og Kvinner på tvers.

Arbeid på typiske kvinnearbeidsplasser er tungt, både fysisk og psykisk. Det er en av årsakene til deltid. Deltid over tid ser vi i kvinneyrker som pleie- og omsorgsektoren, handel og service, renhold, hotell og restaurant, for å nevne de største. Men akademikerkvinnene velger også deltid, eller 6-timersdag uten lønnskompensasjon i faser av livet, spesielt når barna er små.

Våre pionerer var radikale – de satte sine saker på dagsorden, de ble latterliggjort og hånet, men de ga seg ikke i kampen for det de trodde på. Slik er det med sekstimersdagen også.  Mange sier at det ikke er tid for dette kravet nå. Vi har ikke råd til det – velferdsstaten slik vi kjenner den, er ikke bærekraftig hvis vi skal ha sekstimersdag. Det vi trenger fremover er flere folk som jobber mer, ikke kortere dager. Stemmer det? Og hva bygger dette på?

Fagforbundet har i mange år hatt krav om 6-timers dag i sitt handlingsprogram, sist nå i oktober 2017; «Fagforbundet vil arbeide for en reform som inneholder en arbeidstidsreduksjon, for eksempel sekstimersdag. Reformen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk».

Fagforbundet ønsker en 6-timersdag velkommen. Bl.a. som et ledd i kampen om å få flere kvinner til å jobbe heltid. Deltid rammer kvinner hardt, de får mindre i lønningsposen sin og taper store penger i pensjon.

Vi har ikke råd til dette, sier motstanderne våre. Men jeg spør om vi har råd til ikke å gjøre det. De forsøkene vi har hatt med 6-timersdag så langt, viser en klar nedgang i sykefravær. Folk blir ikke så slitne – de klarer å stå i jobben over lengre tid.

Politikerne sier at vi skal stå lengre i arbeid. De vil forskyve pensjonsalderen og holde folket i arbeid lengre. Uten 6-timersdagen vil ikke dette være mulig. I dag går sykepleiere av med uføretrygd i en alder av 57 år.

Skal vi holde på ansatte i kvinneyrker fram til pensjonsalderen, må vi gjøre noe med arbeidstiden. 6-timersdagen er derfor et viktig krav for kvinner som er medlemmer i Fagforbundet, og et nødvendig krav.

Vi har råd til dette fordi flere vil kunne jobbe i hele stillinger, sannsynligheten for at sykefraværet går ned er stort, og muligheten til at vi skal stå i jobb fram til vi blir pensjonister er stor.

Om vi har råd avhenger også av hvilke valg man gjør. Velferdsstaten finansieres av våre skattepenger. Hvor mye som skal gå til skoler, sykehus, barnevern, barnehager, sykehjem osv. bestemmes av hvor mye skatt vi er villig til å betale og hvordan vi fordeler skattebyrden i vårt samfunn. Noen har tatt til orde for at forbruket vårt skal tredoble seg fremover. For at jordkloden vår skal klare det, må noen andre forbruke mindre – skal det da være de fattige?

Vi i LO vil derfor lage en plan for hvordan man kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen må ha et helhetlig perspektiv og bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer, herunder 6-timers dag/30 timers arbeidsuke.

Lykke til i kampen for 6-timersdagen!