Hva betyr «med full lønnskompensasjon»?

foto: Ben Andreas Harding, Flickr

Nå har du antakelig full lønn med 7 ½ times arbeidsdag. Det er hva som står i tariffavtalene. Det er en normal arbeidsdag i Norge. Normalarbeidsdagen er på 7 ½ time. Hvis normalarbeidsdagen senkes til 7 timer, skal du fortsatt ha betaling for 7 ½ time. Å få full lønnskompensasjon her, betyr at du får full betaling sjøl om arbeidstida går ned med ½ time.

I 1987 gikk arbeidstida (normalarbeidsdagen) ned med en halv time, avtalt i tariffoppgjøret. Lønna ble den samme som før.

Da arbeidstida i Norge blei satt ned til 8 timer, for snart et hundre år sida, gikk ikke folk ned i lønn. Åttetimersdagen var en samfunnsreform som gikk ut på at den normale arbeidstida skulle bli kortere, ikke at folk skulle bli fattigere. Et lettere liv, ikke et fattigere liv. Hvis arbeidsdagen går ned til 6 timer, skal du fortsatt ha lønn som nå, altså som for 7 ½ time. Fordi det er en samfunnsreform som skal gi de arbeidende menneskene et bedre liv, ikke noe som skal gjøre dem fattigere.

Vi trenger egentlig ikke å si sekstimersdag med full lønnkompensasjon. Det holder egentlig å si at vi vil senke normalarbeidsdagen til seks timer, fordi det er inneforstått at lønna fortsetter. Men for at det ikke skal være noen tvil, legger vi ofte til «med full lønnskompensasjon».

Når normalarbeidsdagen blir på seks timer, blir timelønna høyere, fordi lønna deles på seks timer og ikke på 7 ½. Det betyr også at de som nå jobber deltid med seks timer, får full jobb og lønn som i dag gis for 7 ½ time. De som nå jobber for eksempel fire timer, får høyere lønn, fordi timebetalinga går opp.

Vi må hele tida ha klart for oss at det må være en normalarbeidsdag som alt måles i forhold til. Noe må være normalt for at noe annet skal være unormalt. Normalarbeidsdagen bestemmer hva som er normal arbeidstid og hva som er lovlig overtid og ulovlig overtid. Hva som er betaling for normale timer, og hva som er betaling for overtid som gir mer slitasje. Den ligger til grunn når det blir laget skiftordninger. Normalarbeidsdagen må forsvares.